Stanovy spolku Radost - Ostrava, z. s.

I. Název spolku

Radost-Ostrava, z. s.

II. Právní postavení spolku

 1. spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společenského zájmu
 2. spolek je právnickou osobou, a je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a na svou vlastní majetkovou odpovědnost
 3. spolek je organizačně i jinak nezávislý na státních orgánech, politických stranách, církvích a jiných institucích. Může však s nimi při uskutečňování společných záměrů a při prosazování společných zájmů spolupracovat

III. Účel spolku

 1. podílet se na prevenci sociálně patologických jevů vytvářením tvůrčích a volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých
 2. pomáhat sociálně potřebným rodinám, i jejím jednotlivým členům, a dále rodinám a rizikovým skupinám, jejichž jednotliví členové jsou ohroženi delikventním chováním 
 3. eliminovat negativní vliv patologického prostředí v rodinách a rizikových skupinách dětí a mládeže

IV. Náplň práce spolku

 1. organizovat zážitkové a pobytové akce s cílem pomoci účastníkům pozitivně změnit chování a styl života, posílit zodpovědnost za sebe i druhé
 2. vybudovat a provozovat zařízení zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže
 3. poskytovat poradenství pedagogické a psychologické jednotlivcům i celým rodinám
 4. uspokojovat kulturní, sportovní, vzdělávací a jiné zájmy členů i nečlenů spolku formou aktivního odpočinku a relaxace

V. Členství

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba bez omezení věku, pohlaví, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo společenství, která je ochotna spolupracovat a podílet se na dosažení cílů spolku v souladu s jeho stanovami. O přijetí člena rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství, která obsahuje souhlas se stanovami spolku.
O přijetí za člena spolku může rozhodnout členská schůze za podmínky, že se žadatel o členství alespoň jeden rok před hlasováním o členství aktivně účastnil činnosti spolku.

VI. Zánik členství

Členství zaniká:

 1. na základě vlastní písemné žádosti, kterou vystupující člen předloží jakémukoliv členu výboru spolku
 2. zrušením členství výborem
 3. zánikem spolku
 4. vyloučením pro porušení stanov na základě rozhodnutí členské schůze pro neplnění si povinností člena spolku nebo pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů spolku
 5. úmrtím člena
 6. nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě jdoucích letech, a to do konce v pořadí druhého kalendářního roku
 7. o vyloučení člena z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor spolku
 8. rozhodnutí o vyloučení člena se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl
 9. člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze
 10. návrh na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení předkládá vyloučený člen v písemné podobě výboru spolku, který je povinen návrh předložit členské schůzi

VII. Práva člena spolku

Člen spolku je oprávněn zejména:

 1. účastnit se jednání členské schůze
 2. volit orgány spolku, být volen do těchto orgánů a podílet se na jejich činnosti
 3. seznamovat se s údaji o činnosti spolku
 4. vyjadřovat se k činnosti spolku a vyžadovat ke svým připomínkám, stížnostem a návrhům stanoviska orgánů spolku 
 5. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
 6. účastnit se činnosti spolku
 7. požádat výbor spolku o přerušení členství (např. z důvodu zdravotních, těhotenství, jiných osobních důvodů)

VIII. Povinnosti člena spolku

Člen spolku je povinen zejména:

 1. aktivně se účastnit činnosti spolku, čímž se rozumí pro účely těchto stanov přínos ke splnění úkolů a účelu spolku podle vlastních sil, schopností a možností, přinejmenším však účast na jednom celém zasedání členské schůze alespoň jednou ročně
 2. respektovat rozhodnutí orgánů spolku
 3. respektovat tyto stanovy 
 4. platit členské příspěvky
 5. dodržovat Organizační a jednací řád a Směrnice pro hospodaření
 6. poskytovat informace o své činnosti a předávat výsledky své práce i ostatním členům

Nedodržení těchto povinností projednává výbor spolku, který příslušné návrhy předkládá členské schůzi.
V době přerušení členství člen spolku není povinen dodržovat povinnosti uvedené v bodech 1) a 6) tohoto článku. Přerušit členství lze nejdéle na 3 roky ode dne doručení rozhodnutí výboru spolku o přerušení členství žadateli.

IX. Čestné členství

Čestným členem spolku se může stát fyzická osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj veřejného, vědeckého nebo duchovního života nebo ta osoba, jenž významně přispěla k rozvoji spolku a naplňování jeho účelu. Čestné členství se uděluje na základě rozhodnutí členské schůze. Čestný člen je oprávněn se účastnit zasedání členské schůze s hlasem poradním.

X. Orgány spolku

 1. členská schůze
 2. výbor spolku
 3. předseda spolku
 4. dozorčí rada

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, kterou tvoří všichni členové spolku. Členská schůze může rozhodovat o všech věcech spolku.

Do její výlučné působnosti náleží:

 1. změny těchto stanov, přičemž se změnami stanov musí souhlasit ⅔ všech členů spolku
 2. rozhodnutí o rozpuštění spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem
 3. volba výboru spolku
 4. volba a odvolání dozorčí rady
 5. rozhodování o přijetí a vyloučení člena spolku
 6. schvalování výroční zprávy, plánu činnosti na další rok
 7. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení
 8. schvaluje Organizační a jednací řád, Směrnice pro hospodaření a jejich změny
 9. volí čestné členy spolku
 10. schvaluje likvidační komisi při zrušení spolku

Členská schůze může svolat výbor spolku a sama zasedá dle své potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Předseda spolku svolává členskou schůzi buďto z vlastního podnětu nebo na písemnou žádost člena výboru nebo dozorčí rady anebo vždy, když o to písemně požádá nejméně třetina členů. Členská schůze má právo rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných členů. Výjimku tvoří rozhodnutí o zániku spolku, s nímž musí souhlasit alespoň ¾ všech členů, v souladu s těmito stanovami.

2. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, odpovědný členské schůzi.

Výbor spolku zejména:

 1. projednává, schvaluje a předkládá členské schůzi výroční zprávu, roční zprávu o hospodaření, plán činnosti na další rok a návrh rozpočtu na další rok
 2. v případě potřeby mezi zasedáními členské schůze schvaluje změny ročního plánu činnosti a rozpočtu 
 3. rozhoduje o zrušení členství
 4. volí ze svého středu předsedu spolku
 5. v případě předsedovy nepřítomnosti volí zástupce předsedy, pokud tak předseda neučiní sám
 6. předkládá členské schůzi návrh změn v Organizačním a jednacím řádu
 7. předkládá členské schůzi návrh změn Směrnic o hospodaření
 8. rozhoduje o přerušení členství a informuje o přerušení členství členskou schůzi

Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, který řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze a schází se minimálně jednou za tři měsíce. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni výlučně členskou schůzí. Výbor spolku je odpovědný členské schůzi. Výbor se skládá z lichého počtu členů. Výbor spolku má nejméně 3 a nejvíce 5 členů. Funkční období výboru spolku je 3 roky. Zvolením nového výboru končí funkce dosavadního výboru. Výbor spolku svolává k zasedání předseda, nebo v případě kdy tak nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru spolku, a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru spolku je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Výbor jmenuje správce majetku. Ucházet se o členství ve výboru může každý člen – fyzická osoba. Každý člen má právo se písemně dotázat jednotlivých členů výboru na otázku týkající se činnosti spolku. Povinností dotázaného člena výboru je odpovědět písemně ve lhůtě 15 dnů.

3. Předseda spolku (v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce, pokud je zplnomocněn předsedou nebo výborem spolku) je výkonným a statutárním orgánem spolku, zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem, a to v souladu se stanovami, rozhodnutím členské schůze a výboru spolku. V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito stanovami nebo rozhodnutími je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí. Rozhoduje o majetkových záležitostech v nominální hodnotě (obvyklá cena v místě a čase) do 5 000 Kč samostatně. O tomto informuje výbor spolku. Nad 5 000 Kč rozhoduje předseda s písemným souhlasem výboru spolku (souhlas postačí elektronickou cestou). Předseda je volen a odvoláván výborem spolku.

Předseda spolku zejména:

 1. samostatně rozhoduje o věcech spolku, spojených s realizací ročního plánu činnosti, návrhu rozpočtu a se zajišťováním a organizováním běžného provozu spolku a s výkonem jeho zaměstnavatelských práv
 2. odpovídá za vedení účetnictví a jiné písemné evidence spolku, zejména evidence členů
 3. jednou za rok předkládá výboru návrh výroční zprávy o hospodaření, plánu činnosti na další rok a návrh rozpočtu na další rok
 4. organizačně zajišťuje zasedání členské schůze
 5. jmenuje svého zástupce po dobu své nepřítomnosti

4. Dozorčí rada je kontrolní orgán spolku, odpovědná členské schůzi a je oprávněna kontrolovat veškerou činnost výboru, předsedy a zaměstnanců spolku. Za tímto účelem je dozorčí rada oprávněna nahlížet do veškeré dokumentace spolku a žádat po orgánech a zaměstnancích spolku příslušná vysvětlení. Dozorčí rada je povinna nejméně jednou ročně provést revizi účetnictví spolku. Dozorčí rada se skládá ze 3 členů spolku. Dozorčí rada si ze svého středu volí předsedu. Dozorčí rada je schopna usnášení, jsou-li přítomni všichni její členové.

Dozorčí radu volí členská schůze na dobu tří let. Zvolením nové dozorčí rady končí funkce dosavadní dozorčí rady. Předseda dozorčí rady má právo svolat členskou schůzi, pokud objeví obzvlášť závažné nedostatky. Zjistí-li dozorčí rada nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor spolku a následně i členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání. Členství v dozorčí radě není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu.

XI. Zásady hospodaření

Spolek pracuje jako nezisková organizace. Spolek získává finanční prostředky z:

 1. dotací, grantů, darů, příspěvků a sbírek od fyzických a právnických osob
 2. dotací nadací
 3. příjmů z činnosti při naplňování účelu spolku
 4. dobrovolných příspěvků členů spolku
 5. členských příspěvků 
 6. výnosu z majetku
 7. příjmy zejména z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní. Příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s náplní práce dle článku IV. těchto stanov

XII. Zánik spolku

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání. S rozpuštěním musí souhlasit minimálně ¾ všech členů, pokud v těchto stanovách není uvedeno jinak.

 1. Spolek zaniká:
  a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě
  rozhodnutí členské schůze
  b. rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci

 2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání, a to v souladu s Organizačním a jednacím řádem, pokud byl vydán.

 3. V případě, že se na oznámenou schůzi nedostaví alespoň ¾ členů, stanoví členská schůze prostou většinou hlasů náhradní termín ve lhůtě do 30 dnů, přičemž pro hlasování o zániku sdružení na členské schůzi v náhradním termínu, je usnášení schopná ½ přítomných členů.
  Podmínkou je prokazatelné oznámení termínu a místa konání členské schůze členům ve smyslu ustanovení o doručování podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přičemž za adresu pro doručování se považuje poslední adresa, kterou člen oznámil spolku.

 

Sídlo spolku:
Gen. Píky 2889/6
Moravská Ostrava
702 00

Korespondenční adresa spolku:
Radost-Ostrava, z. s. (Barbora Hošková)
Opavská 113
Velká Polom
747 64

Vytvořil Ondřej Vašíček
Přihlásit